گفتگوی آنلاین

نحوه سفارش و شماره حساب

شماره حساب :

نام بانک

صاحب حساب

شماره حساب/ کارت/ شبا
ملتاشکان محمدی

شماره حساب: 1168512233

شماره کارت: 3178 3490 3379 6104
شبا:
IR33 0120 0000 0000 1168 5122 33
ملیاشکان محمدی

شماره حساب: 0102550918006

شماره کارت: 8588 3863 9917 6037

شبا:
IR77 0170 0000 0010 2550 9180 06
شرکت پارسیان میزبان

شماره حساب: 0106138909003

شبا:
IR29 0170 0000 0010 6138 9090 03
Web Analytics -->