گفتگوی آنلاین

من چگونه باید MS Access database را توسط upload front page کنم؟

 

برنامه کاربردی database جهت عملکرد صحیح وقتی که شما یک front page توانا دارید نمی تواند از FTP جهت انتقال file های database شما  استفاده کند.

شما باید جهت import database  بر اساس مراحل زیر عمل نمایید:

شما نیاز دارید تا از فعل import استفاده کنید به این گونه که:  (File->import)

 

(شما ممکن است مجبور شوید تا بعد از جست و جو import function, Menu را مشاهده کنید)

add File را انتخاب کنید.

file مورد نظر مر بوط به database را از قسمت dialog box انتخاب کنید.

به directory  مورد نظر خود import کنید.

زمانی که خواسیتد تا یک database connection ایجاد کنید yes  را انتخاب کنید.

Web Analytics -->