گفتگوی آنلاین

آیا این شارژ تلفن اینترنتی محدویت زمانی دارد؟

خیر شما تا هر زمانی که بخواهید می توانید از شارژ خود استفاده نمایید واین شارژ محدودیت زمانی ندارد .
Web Analytics -->