گفتگوی آنلاین

امکان استفاده از سرویس speed dial در سرویس تلفن اینترنتی وجود دارد ؟

بله در صورت معرفی وتنظیم شماره های مقصد شما می توانید تنها با فشار دارن یکی از دکمه های دستگاه تلفن خود (1 تا 9) به صورت خود کار وصل شوید
Web Analytics -->