گفتگوی آنلاین

در سرویس تلفن اینترنتی پارسیان میزبان هزینه تماس و استفاده از شارژ با خط موبایل وثابت متفاوت می باشد؟

خیر هزینه تماس با خط ثابت و موبایل در سرویس تلفن اینترنتی ثابت می باشد .
Web Analytics -->