گفتگوی آنلاین

آیا می توانیم فهرستی از ریز مکالمات خود طی یک شارژ داشته باشیم؟

شما می توانید طی هر بار شارژ یک گزارش کلی از ریز مکالمات و شارژ خود داشته باشید که با فکس یا ایمیل برای شما ارسال خواهد شد
Web Analytics -->