گفتگوی آنلاین

آیا استفاده از سرویس تلفن اینترنتی پارسیان میزبان هزینه جانبی از طرف مخابرات برای من دارد؟

خیر ، سرویس تلفن اینترنتی پارسیان میزبان یک حالت شارژی دارد و هزینه مکالمه از شارژ کسر می شود وهیچ هزینه بر روی قبض تلفن نخواهد داشت .
Web Analytics -->