گفتگوی آنلاین

سرویس تلفن اینترنتی با نام های دیگری نیز معرفی می شود ؟

بله ، تلفن بین الملل ، تلفن بین المللی ، تلفن نو پین ، تلفن no pin نام های دیگری است که برای سرویس تلفن اینترنتی استفاده می شود .
Web Analytics -->