گفتگوی آنلاین

تلفن اینترنتی چیست ؟

تلفن اینترنتی سرویسی است که در چند سال اخیر به موازات ارائه دیگر سرویسهای اینترنت بسیار سریع جایگاه خود را در بازار مصرف ایران تثبیت نموده و همچنان نیز به لحاظ تعداد مصرف کنندگان رو به گسترش می باشد.
با استفاده از سرویس تلفن اینترنتی می توانید کلیه تماس های بین المللی را با هزینه مناسب و همانند برقراری ارتباط مستفیم مخابراتی تنها با یک خط تلفن و خرید خدمات از یک سرویس دهنده تلفن اینترنتی برقرار نمود.
Web Analytics -->