گفتگوی آنلاین

منظور از Sub Domain چيست ؟

نامي است که قبل از Domain اصلي قرار مي گيرد و با نقطه از آن جدا مي شود . به عنوان مثالparsianhost.ir يک Domain است و host.parsianhost.ir يک Sub Domain است .
Web Analytics -->